WPs UWPsychologia Reklamy

Rekrutacja

Studia polecamy osobom, które w ciągu ostatnich kilku lat skończyły studia wyższe związane z reklamą/badaniami/marketingiem i pragną rozwijać umiejętności związane z pracą w branży reklamowej (dziale strategii, badań, kreacji, obsługi klientów).

Limit miejsc: 30 osób

O przyjęciu na studia decyduje Kierownik studiów na podstawie formularza zgłoszeniowego. Podstawą decyzji jest spełnienie kryterium rekrutacyjnego, którym jest kierunkowe doświadczenie (związane z reklamą/badaniami/marketingiem).

Jeżeli studia będą cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem dopuszczamy możliwość przyjęcia dwóch grup - 60 osób.

Terminy:

 • Rejestracja: od 1 czerwca 2015 r.
 • Planowane rozpoczęcie studiów: 10-11 października 2015 r.

Procedura elektronicznej rekrutacji
Słuchaczy Studiów Podyplomowych

Etap pierwszy (rejestracja)

  1. Kandydat wypełnia elektroniczny formularz rejestracyjny przez system IRK dostępny na stronie internetowej.
  2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia z systemu zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia (na adres podany w formularzu). W przypadku nieotrzymania wiadomości w ciągu 1 dnia, prosimy o kontakt.
  3. Niezwłocznie po rejestracji Kandydat składa w sekretariacie 1 zdjęcie (format legitymacyjny lub dyplomowy), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, deklarację płatności czesnego (do pobrania). Zamiast oryginalnego odpisu można przesłać jego kopię, ale w takim przypadku Kandydat ma obowiązek przyniesienia oryginału dokumentu na inaugurację studiów.
  4. Dokumenty można przesłać listem poleconym, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Etap drugi

  1. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji skontaktujemy się mailowo z każdym z Kandydatów, by potwierdzić przyjęcie na studia.
  2. W zależności od wyniku rekrutacji generowana jest pisemna decyzja o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia, która jest wysyłana do każdego z Kandydatów listem poleconym na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu.

Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

  1. Osoby przyjęte otrzymują drogą elektroniczną wiadomość zawierającą informacje organizacyjne.
  2. W wyznaczonym terminie należy uiścić czesne za studia na konto Wydziału (szczegóły - patrz dział CZESNE).
  3. Podczas pierwszego zjazdu każdy Słuchacz zobowiązany jest do podpisania Umowy o odpłatności za studia. Umowę przygotowuje sekretariat. Zobacz WZÓR umowy.