WPs UWPsychologia Transportu

Rekrutacja

Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające dyplom magistra psychologii.
Chcemy, aby każdy kto podejmie nasze Studia, odnalazł się w zawodzie psychologa transportu. Dlatego przed podjęciem studiów rozmawiamy z każdym Kandydatem o jego doświadczeniu i planach. Dzięki temu studia grupują osoby nieprzypadkowe, zmotywowane i odpowiedzialne. Jeśli potrzeba, doradzamy i pomagamy w odbyciu praktyk które pomogą stać się kompetentnym psychologiem-diagnostą.

Limit miejsc: 45 osób

O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy wstępnej.

Rozmowa wstępna

Podstawą przyjęcia na Studia Podyplomowe jest ukończenie studiów magisterskich z zakresu psychologii. Preferowane będą osoby, posiadające praktykę w zawodzie psychologa i posiadające prawo jazdy kat. B.

Osoby zgłaszające się na Studia Podyplomowe zapraszane będą na rozmowę wstępną, w trakcie której będziemy chcieli poznać ich potrzeby i oczekiwania. W trakcie rozmowy będziemy pytać również o motywację, ewentualny staż, doświadczenie w diagnozie zaburzeń organicznych i w terapii uzależnień oraz znajomość psychologicznych metod diagnostycznych. Nie jest konieczne posiadanie doświadczenia we wszystkich wymienionych kategoriach. Jednakże będzie ono miało znaczenie jeżeli liczba chętnych przekroczy proponowaną listę miejsc.

Terminy:

 • Rejestracja: od 1 czerwca 2015 r.
 • Rozmowy wstępne: wrzesień 2015 r.
 • W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do zorganizowania rozmów w innym terminie.
  Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

 • Rozpoczęcie studiów: październik 2015 r.

Procedura elektronicznej rekrutacji
Słuchaczy Studiów Podyplomowych

Etap pierwszy (rejestracja)

  1. Kandydat wypełnia elektroniczny formularz rejestracyjny przez system IRK dostępny na stronie internetowej.
  2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia z systemu zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia (na adres podany w formularzu). W przypadku nieotrzymania wiadomości w ciągu 1 dnia, prosimy o kontakt.
  3. Niezwłocznie po rejestracji Kandydat składa w sekretariacie 1 zdjęcie (format legitymacyjny lub dyplomowy), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, deklarację płatności czesnego (do pobrania). Zamiast oryginalnego odpisu można przesłać jego kopię, ale w takim przypadku Kandydat ma obowiązek przyniesienia oryginału dokumentu na inaugurację studiów.
  4. Dokumenty można przesłać listem poleconym, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
  5. Pod koniec terminu rejestracji skontaktujemy się telefonicznie z każdym z Kandydatów, by umówić dokładną godzinę rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap drugi (decyzja Komisji Rekrutacyjnej)

  1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu Kandydata na studia na podstawie wyniku rozmowy. Lista osób przyjętych będzie umieszczona na stronie internetowej studiów.
  2. W zależności od wyniku rekrutacji generowana jest pisemna decyzja o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia, która jest wysyłana do każdego z Kandydatów listem poleconym na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu.

Etap trzeci (po przyjęciu na studia)

  1. Osoby przyjęte otrzymują drogą elektroniczną wiadomość zawierającą informacje organizacyjne.
  2. W wyznaczonym terminie należy uiścić czesne za studia na konto Wydziału (szczegóły - patrz dział CZESNE).
  3. Podczas pierwszego zjazdu każdy Słuchacz zobowiązany jest do podpisania Umowy o odpłatności za studia. Umowę przygotowuje sekretariat. Zobacz WZÓR umowy.